Bent u ouder dan 55 jaar en zou u het interessant vinden om met mee te doen met projecten
en onderzoek binnen de Proeftuin, meld u zich dan hier aan en wij houden u op de hoogte!

INSCHRIJVEN

TNO Healthy Living – Healthy for Life

TNO ontwikkelt, onderzoekt en implementeert – samen met partners – interventies die de gezondheid en vitaliteit van burgers bevordert.

Gezond gedrag en een gezonde omgeving – thuis, in de wijk, op het werken en in de sport – zijn hiervoor een eerste vereiste en kunnen aandoeningen en de gevolgen ervan voorkomen of beperken. Samen met o.a. gemeenten, werkgevers, preventie- en zorginstellingen werkt TNO aan innovaties op deze terreinen. Deze stellen burgers instaat langer thuis te wonen en te participeren naar vermogen en believen.

 

Functionele Training Ouderen

TNO

In de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn is de ambitie om iedereen  zo lang mogelijk gezond en vitaal te houden. Ouder worden kan uitdagingen met zich meebrengen voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals traplopen, opstaan en boodschappen doen. Dit kan invloed hebben op hun zelfredzaamheid en sociale leven. Bewegen is een goed middel om deze problemen te voorkomen. Vooral functioneel trainen kan hierbij effectief ingezet worden. TNO heeft aangetoond dat ‘Functionele Training Ouderen’(FTO) effectief is voor inactieve ouderen en thuiswonende fysiek kwetsbare ouderen. FTO is een oefenprogramma dat ouderen traint in de dagelijkse handelingen. Het gaat om handelingen waarvan ouderen zelf aangeven dat ze voor hen zijn om zelfstandig te blijven. Voorbeelden zijn traplopen, boodschappen doen, zich buitenshuis verplaatsen, en opstaan vanuit stoel of bed. Door op maat, gevarieerd, complex en vooral ook intensief te trainen, kunnen ouderen zich ook reden als het even tegen zit.  Functionele Training Ouderen, wat in een informatief filmpje nog eens wordt uitgelegd, sluit dus specifiek aan bij de persoonlijke leefwereld van de oudere. Door op maat, gevarieerd, complex en vooral ook intensief te trainen kunnen ouderen zich ook redden als het even tegen zit. De bij de training opgebouwde reserves helpen bij het opvangen van lastige situaties en geven de ouderen meer zelfvertrouwen, op deze manier houden ouderen de eigen regie in handen en kunnen ze naar eigen vermogen mee blijven doen in de maatschappij.

In het TNO-project over FTO staat de volgende kennisvraag centraal: Hoe kan het aantal ouderen worden vergroot dat profiteert van het effectief bewezen bewegingsconcept functionele training door fysiotherapeuten en oefentherapeuten?

Om deze kennisvraag te beantwoorden wordt in dit project een implementatiestrategie ontwikkeld om ouderen beter te bereiken met FTO. Het gaat specifiek om het bereiken van 1. inactieve ouderen zonder hulpvraag en zonder noemenswaardige gezondheidsklachten en van 2. thuiswonende ouderen in een fysiek kwetsbare situatie. Er wordt een business case model ontwikkeld voor de innovatie FTO. Hiermee wordt systematisch in beeld gebracht wat de kosten en inspanningen van FTO zijn en hoe deze zich verhouden tot de baten en effecten ervan. Het is de bedoeling om contacten met partijen in Leiden te leggen om te stimuleren dat Leidse ouderen kunnen profiteren van FTO.

Vitaliteit en Vita-16

Zelfvertrouwen en eigen regie zijn mentale vitaliteitsbronnen in het vitaliteitsmodel dat TNO samen met RIVM heeft opgesteld. Naast mentale vitaliteitsbronnen, wordt vitaliteit in dit model ook ‘gevoed’ door fysieke en sociale vitaliteitsbronnen. Vitaliteit is hierbij in samenwerking met experts uit onderzoek, praktijk en beleid als volgt omschreven: Vitaliteit omvat de dimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan’.

Vitaliteit kan bij Nederlandse volwassenen gemeten worden met de Vita-16 en kan  beleidsmakers helpen om hun organisatie, regio of andere doelgroepen in kaart te brengen, te volgen en de effecten van beleid te evalueren. In het model wordt ervan uit gegaan dat interventies die aangrijpen op mentale, fysieke en/of sociale vitaliteitsbronnen vitaliteit verhogen en dat een hogere vitaliteit zal leiden tot een hogere maatschappelijke participatie (zowel sociaal als in werk). Dat zorgt weer voor een betere balans tussen maatschappelijke kosten en baten, bijvoorbeeld in de zorg en de sociale zekerheid. Uit de eerste onderzoeken die TNO heeft uitgevoerd onder Nederlandse volwassen is gebleken dat een verhoging van vitaliteit inderdaad een maatschappelijke kostenreductie (werk- en zorg gerelateerd) met zicht mee brengt.

TNO is op dit moment bij verschillende (onderzoek)projecten betrokken op het terrein van vitaliteit en zelfredzaamheid van ouderen. Zo wil TNO meer ouderen laten profiteren van functionele training in verschillende sectoren door deze training binnen en buiten de zorg toe te passen en samen met anderen te implementeren. Ook worden bijvoorbeeld de kosten en baten van een individueel functioneel trainingsprogramma door een fysiotherapeut aan huis bij 75-plus ouderen met dreigend verlies van zelfredzaamheid onderzocht, als ook de kosten en baten van een specifiek functioneel trainingsprogramma bij ouderen die een grote operatie moeten ondergaan en risico lopen op complicaties. Samen met de ViVa! Zorggroep bekijkt TNO hoe bevordering van vitaliteit en zelfredzaamheid van intra- en extramurale ouderen leidt tot verlaging van de zorgconsumptie.

Rondom de vitale wijk heeft TNO in de loop der jaren brede expertise ontwikkeld om vitaliteit van wijkbewoners te behouden dan wel te stimuleren met bijvoorbeeld gezonde wijken, een beweegvriendelijke omgeving en het aanleren van gezond gedrag.  In de regio Vechtdal, waar TNO kennispartner is binnen de proeftuin Vitaal Vechtdal, wordt momenteel de vitaliteit van de bevolking op wijkniveau in kaart gebracht als startpunt van een interventietraject gericht op het vergroten van de vitaliteit van de bevolking aldaar.